Algemene Voorwaarden & Privacy Policy

Algemene voorwaarden Dansschool MovingMatters                       

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansschool MovingMatters, hierna ook te noemen: MovingMatters.
 2. Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun op locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van MovingMatters en/of de regels van de beheerder van de betreffende locatie.
 3. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van MovingMatters. Het is niet toegestaan deze op internet en social media e.d. te plaatsen of met andere te delen zonder schriftelijke toestemming. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 4. Tijdens de dansles, evenementen, uitjes, shows e.d. kunnen foto’s en filmpjes gemaakt worden ter promotie van de website of voor andere publiciteitsuitingen. U geeft hierbij toestemming. Als u hiertegen bezwaar hebt, verzoeken wij u dit kenbaar te maken per mail. De toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken door dit kenbaar te maken via de mail.
 5. In de zaal mogen alleen schoenen gedragen worden die schoon zijn en geen strepen op de vloer afgeven.
 6. Enkel kijken is tijdens de les niet toegestaan (met uitzondering tijdens proefles en natuurlijk de georganiseerde kijklessen).

 

Inschrijving

 1. Inschrijving voor de lessen is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Voor minderjarige leerlingen geldt dat inschrijving dient te geschieden door hun ouder(s) of verzorger(s).
 2. Inschrijfformulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Inschrijving geeft geen garantie voor plaatsing, bijvoorbeeld als een les vol is of nog niet van start kan gaan e.d.
 3. MovingMatters werkt met automatische incasso. Rond de startdatum van de nieuwe cursus, zal het cursusgeld (per lessenreeks), automatisch worden afgeschreven.
 4. MovingMatters werkt met een doorlopende inschrijving, u blijft automatisch ingeschreven en leerlingen plaatsen zich automatisch voor de volgende cursus. Het opzegtermijn is 1 maand vóór de startdatum van de nieuwe cursus. Met uitzondering van de zomerstop, hierbij geldt een opzegtermijn van 2 maanden voor de startdatum van de nieuwe cursus. Opzeggen kan per mail, naar movingmatters@gmail.commet daarin de naam van de cursist en afmelding. Vraag hierbij altijd om een bevestiging. Indien u niet tijdig opzegt, blijft je betalingsplicht, ook al maak je geen gebruik van de faciliteiten van de dansschool.
 5. Op movingmatters.orgkunt u de actuele tarieven van de lessen nalezen. Ook is hier te lezen wanneer er geen les wordt gegeven vanwege o.a. vakanties en wat de cursusdata zijn. Bij eventuele tariefsverhoging, worden de cursisten geruime tijd van te voren (1 maand) hierover geïnformeerd per mail.
 6. Als u later instroomt, wordt het cursusgeld naar rato berekend vanaf het moment van inschrijving. De leerling mag hierbij gebruik maken van de gratis proefles.
 7. Dansers die dubbel dansen, krijgen op de tweede cursus 20% korting.
 8. Betaling via Stichting Leergeld (en andere fondsen en stichtingen), is bij MovingMatters mogelijk. Ouders/ verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld, indien zij voor hun kinderen bepaalde binnen of buitenschoolse activiteiten niet kunnen betalen, zoals dans & sportles. Vermeld op het inschrijf-machtigingsformulier het gezinsnummer van de stichting. Het eventuele resterende bedrag, dat door de organisatie niet vergoed wordt, zal van het op het inschrijfformulier opgegeven IBAN nummer worden geïncasseerd.
 9. Leerlingen die niet aanwezig zijn tijdens een les, moeten dit vooraf tijdig melden. Alleen dan kan een les –in overleg- mogelijk worden ingehaald in een andere les, mits een geschikte/ gelijkwaardige les aangeboden wordt binnen dezelfde cursus.
 10. Afwezigheid van de leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijk of gehele restitutie van lesgeld.
 11. Bij niet tijdige betaling (bijvoorbeeld wanneer inning door onvoldoende saldo niet mogelijk is of teruggenomen wordt) wordt het bedrag alsnog geïncasseerd, hierbij wordt €2,5 administratiekosten gerekend. Indien de tweede automatische incasso wordt geweigerd of teruggenomen, wordt er per aanmaning €7,- administratiekosten in rekening gebracht.
 12. Indien de cursist in gebreke blijft wat betreft cursusgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van de dansschool verschuldigde bedragen te betalen (geheel of gedeeltelijk), is de dansschoolhouder bevoegd de cursist van verdere lessen uit te sluiten en hem de toegang tot de dansschool te ontzeggen. Dit onverlet de verplichting van de cursist om het volledige cursusgeld te voldoen.
 13. De dansschool heeft het recht personen of dansers zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les en de toegang tot de dansschool te weigeren, ook indien het gaat om leerlingen die bezig zijn met een danscursus. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

 

Overige verplichtingen/ concurrentie

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de cursussen uitsluitend bedoeld voor “eigen gebruik” door de cursisten, hier is de tariefstelling op afgestemd.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het een cursist dan ook niet toegestaan om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten aanwenden of te gebruiken voor bijvoorbeeld doeleinden als wedstrijden, danslessen, workshops, shows e.d. Bij overtreding hiervan geldt een direct opeisbare boete van €1000,- per overtreding.

 

Wijzigingen

 1. Wijzigingen in persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, bankgegevens etc.) dienen z.s.m. per mail doorgegeven te worden.
 2. Indien er door overmacht een les uitvalt, verplicht MovingMatters zich niet deze te vervangen. Wanneer er meer dan één les uitvalt, zal hier een nieuwe les voor worden ingeroosterd, of financieel gecompenseerd worden.
 3. MovingMatters mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn of situaties bij overmacht. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.
 4. MovingMatters is bevoegd, ook tijdens een cursus, bij bijzondere omstandigheden wijzigingen in de lestijden aan te brengen.
 5. Bij opkomst van 3 leerlingen of minder heeft MovingMatters het recht de cursus te annuleren.

Aansprakelijkheid

 1. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. MovingMatters is niet aansprakelijk voor letsel, blessures en/of schade van enigerlei aard opgelopen tijdens deelname, voor, tijdens en na de lessen, vrij dansen etc. of als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de bezoeker zelf dan wel andere bezoekers van de dansschool. Het betreden van de dansschool en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van de dansschool, geschiedt geheel voor risico van de cursist.
 2. De dansschoolhouder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde eigendommen van cursisten of bezoekers.
 3. Dansschool MovingMatters is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Dansschool MovingMatters stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.
 4. Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de dansschoolhouder hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan de dansschoolhouder te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.

Privacy Policy

 1. Bij ondertekening van het inschrijfformulier, geeft u toestemming tot bovenstaande en toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens, zoals omschreven in de Privacy Policy van MovingMatters, te vinden op movingmatters.org.

 

In gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist MovingMatters.

—————————————————————————————————————————————————————

 

Privacy Policy

 

MovingMatters Nijmegen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. MovingMatters verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit geldt ook voor leerlingen onder de 18 jaar.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MovingMatters Nijmegen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en houd de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt MovingMatters zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze Privacy policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als MovingMatters Nijmegen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevensonder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door MovingMatters Nijmegen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde en betaling;
 • Communicatie m.b.t. uitnodigingen, mededelingen etc.;
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen;
 • Uitnodiging voor proeflessen;
 • Uitnodiging voor optredens/ kijklessen/ shows e.d.;
 • U te kunnen berichten (bellen of e-mailen e.d.) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Gegevens kunnen gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit MovingMatters

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Ingevuld inschrijfformulier;
 • Contact via mail, telefoon en/of social media e.d.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MovingMatters Nijmegen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Straat en huisnummer;
 • Postcode en woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • IBAN-nummer & naam rekeninghouder;
 • Danservaring & bijzonderheden door u zelf ingevuld op het inschrijfformulier.

Uw persoonsgegevens worden door MovingMatters Nijmegen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst, plus twee jaar. Daarna hanteren we een bewaartermijn van maximaal 7 jaar voor de persoonsgegevens in de financiële administratie Dit i.v.m. de fiscale bewaarplicht. Elke ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren.

Geautomatiseerde besluitvorming

MovingMatters neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MovingMatters) tussen zit. MovingMatters gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Word en Excel voor ledenadministratie, IBANC voor automatische incasso.

 

Verstrekking aan derden

MovingMatters deelt gegevens niet met derden, uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, de (financiële) administratie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Bij een verwerkersovereenkomst maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is belastingaangifte of politie, in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

MovingMatters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wettelijke vereisten.

Beveiliging

MovingMatters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige toegang d.m.v. de volgende maatregelen;

 • De personen die namens MovingMatters Nijmegen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben kennis van het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Software, computers, telefoons e.d. zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord (e.v.t. ook met vinger- gezichtsherkenning & 2 staps-verificatie).
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering vanpersoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

M. Weijers is de Functionaris Gegevensbescherming van MovingMatters. Zij is te bereiken via info.movingmatters@gmail.com

MovingMatters Nijmegen

Luciaweg 9

6523 NK Nijmegen

www.movingmatters.org

info.movingmatters@gmail.com